Privacy Policy

Privacy Policy

Bikemag classified ads

A Brand & Standard Capital Kft. (1135 Budapest, Petneházy utca 55.) (a továbbiakban: Bikemag) – mint a http://apro.bikemag.hu Weblap tulajdonosa és üzemeltetõje – a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a Weblap és a Weblapon elérhetõ Szolgáltatások során a Felhasználók személyes adatainak kezelését.

A szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári

Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt többek között a Bikemag által történõ adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok körérõl, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyérõl, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetõségeirõl.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának és a Weblapon elérhetõ Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Felhasználói Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi, ezért a Felhasználói Szabályzat elfogadásával a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzatot is elfogadják. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak meghatározását a Felhasználói Szabályzat tartalmazza.

A Felhasználói Szabályzat az alábbi linken érhetõ el: https://apro.bikemag.hu/szabalyzat/.

A jelen Adatvédelmi szabályzatban a Felhasználó fogalmába a Kereskedelmi Hirdetést feladó Bikemag képviseletében eljáró természetes személy is beletartozik.

A jelen Adatvédelmi szabályzat 7. és 8. pontja irányadó a Bikemag által meghirdetett és lebonyolított promóciós játékokon részt vevõ személyek jogaira.

A Bikemag adatkezelõnek minõsül mindazon adatok tekintetében, és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weblap látogatása, használata, a Weblapon elérhetõ bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak a Bikemag részére, feltöltenek a Weblapon valamint amely adatokat ezen tevékenységek során a Bikemag a Felhasználóról gyûjt.

Személyes adatnak minõsül minden adat, amely egy meghatározott, ténylegesen azonosított vagy azonosítható természetes személlyel („érintett”) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Felhasználók a Bikemag rendelkezésére bocsátanak annak érdekében, hogy a Weblap megfelelõ módon használható legyen, illetve amelyeket a Bikemag gyûjt Felhasználókról. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.

A Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weblapon igénybe vehetõ Szolgáltatások használatához szükséges adatokat. Az adatok megadása tehát önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás megrendelésére szolgáló Weblap felületen jelezzük.

A Weblap böngészésének, megfelelõ használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja.

A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során a Felhasználói Szabályzat elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történõ felhasználásához és kezeléséhez.

1. Általános információk:

1.1 A Bikemag a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti személyes adat kezelést egyebek mellett különösen az alábbi szabályok alapján végzi:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);

- a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);

- európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

1.2 Amennyiben Ön a Weblapot böngészi, látogatja, a látogatói személyes adatainak kezelésére vonatkozó általános érvényû tájékoztatást a jelen pontban találja. Az Adatvédelmi szabályzat egyes adatkezelési helyzetekre az alábbi 2-5. pontokban további tájékoztatást illetve kivételeket is tartalmaz:

Amennyiben a Weblapon elérhetõ hirdetésekre vonatkozó Szolgáltatásokat igénybe veszi, úgy e Szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyra vonatkozóan személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a 2. pontban talál.

A Bikemag cookie (süti) használatával kapcsolatosan részletes tájékoztatást a 3. pontban talál.

Az ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel összefüggõ adatkezelésrõl a 4. pont tartalmaz tájékoztatást.

A Bikemag üzletszerzési célú adatkezelésével kapcsolatban az 5. pont tartalmazza a szükséges tájékoztatást.

A Bikemag a Weblapon elérhetõ egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatban további igénybevételi feltételeket is meghatározhat, melyekre vonatkozóan a Szolgáltatói Weblapon, az egyes szolgáltatásokat bemutató tájékoztatóban vagy a Felhasználói Szabályzatban talál tájékoztatást.

1.3 Az adatkezelés általános jogalapja:

(a) az érintett elõzetes, önkéntes, határozott és megfelelõ tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása: a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban (lásd 2.1 pont), közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történõ (lásd 2.8 pont), valamint ügyfélszolgálattal történõ kommunikáció esetén (lásd 2.7 pont);

(b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelezõ rendelkezés alapján: így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi elõírások szerinti irat- és adatmegõrzés (lásd 2.7 pont és 2.4.5 pont), valamint a számlázással összefüggõ számviteli nyilvántartások esetén (lásd 2.2 pont),

(c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fûzõdõ jogát veszélyeztetõ kockázatokat kezelõ intézkedések mellett (lásd 2.4.5 pont).

További adatkezelési célok a jelen Adatvédelmi szabályzat 2.1-2.8 pontjaiban szerepelnek.

Az adatkezelés célja: A Bikemag a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban elõre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. A Bikemag kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá a Bikemag a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének idõtartamát jogszabály is elõírhatja, ilyen esetben a Bikemag az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott idõtartam alatt kezeli, illetve õrzi meg. A Bikemag adatkezelési céljai, amelyek érdekében a Bikemag a Felhasználó személyes adatait kezeli:

A Weblap mûködése során a Felhasználók és a Bikemag között fennálló jogviszonyokhoz kapcsolódóan a Bikemag jogainak gyakorlása illetve kötelezettségeinek teljesítése;

A felhasználói jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés (például abban az esetben, ha egy Felhasználó hirdetésével vagy egyéb tevékenységével kapcsolatosan panasz érkezik a Bikemag részére, vagy eljárás indul a Felhasználó ellen, amelynek során az eljáró hatóságok adatszolgáltatást igényelnek a Bikemagtól);

A Weblap mûködéséhez kapcsolódó kommunikáció (ezen belül a Bikemag és a Felhasználó között, valamint több Felhasználó között folytatott kommunikáció);

Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;

Hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése;

A Weblap látogatottságának számszerûsíthetõsége, az ott elérhetõ Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;

A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;

A Weblap felhasználói interfészének ergonómiájának (azaz a felhasználóbarát kelezési felület kialakítása és mûködtetése), az azokon keresztül elérhetõ Szolgáltatásoknak a fejlesztése;

a Weblapon reklámot elhelyezõ partnerek kiszolgálása annak érdekében, hogy az általuk a Weblapon elhelyezett reklámok megfelelõen mûködjenek, illetve releváns reklámok kerüljenek megjelentetésre.

A Felhasználó azon adatait, amelyek a Szolgáltatások Felhasználó által történt igénybevételére vonatkoznak, a Bikemag nem kizárólag közvetlenül az adott Szolgáltatások teljesítése céljából kezeli, hanem közvetett célok érdekébe is: így különösen Szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Felhasználó részére testre szabott hirdetések megjelenítése céljából. A Felhasználó által adatainak kezelésére adott hozzájárulás (amelyet a Felhasználó a Weblap használatával megad) tehát arra is kiterjed, hogy a Bikemag figyelemmel kísérje, hogy a Weblap Felhasználói milyen módon használják a Weblapot és az ott elérhetõ Szolgáltatásokat, azaz többek között, milyen hirdetéseket tekintenek meg, milyen hirdetéseket adnak fel, milyen gyakorisággal és tartalommal aktívak a Weblapon. Ezen adatok felhasználásával a Bikemag a hirdetési és mérési rendszereit is fejleszti, így különösen a Szolgáltatásokban a Felhasználók részére érdeklõdésüknek megfelelõ hirdetéseket jelenít meg, azaz a Felhasználók a megadott adataiktól és a hirdetésekkel kapcsolatos aktivitásuktól függõen más és más hirdetést kaphatnak.

A Weblap használata során a Bikemag az alábbi további adatokat gyûjti a látogatókról, illetve Felhasználókról: a Felhasználók IP címe és forgalmi aktivitásuk (tehát a Weblapon keresztül végzett tevékenységük) adatai kerülnek rögzítésre a Bikemag által, annak érdekében, hogy a Weblap látogatottsága számszerûsíthetõ legyen, és az esetlegesen felmerülõ hibákat és betöréseket a Bikemag azonosíthassa. Ezen adatok tekintetében a Felhasználók személyes adatokkal kapcsolatos érdekeit védi egyrészt az, hogy a Felhasználó ezen adatkezelést megtilthatja, másrészt az, hogy ezen adatokat a Bikemag nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis személyes adatnak nem minõsülõ – formában kerül sor.

1.4 Adatbiztonság: A Bikemag biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelõ technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelõ intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tároljuk, és az adatbázishoz csak a Bikemag azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggõ munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendõk, a Bikemag elvégzi az anonimizálást. Az adatkezelések részletes feltételeirõl az alábbi pontokban található további tájékoztatás.

2. A Weblapon elérhetõ egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések:

Hirdetésfeladás

2.1.1 A Weblapon történõ hirdetés feladásának elõfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

Felhasználónév, Telefonszám (Mobiltelefonszám), E-mail cím, Jelszó, Irányítószám, IP cím, megadandó adat, ezen adat megadása nélkül is lehetséges a felhasználói fiók létrehozása.

2.1.2 Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a hirdetések menedzselése.

2.1.3 Az adatkezelés idõtartama: felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, annak hiányában az adott Szolgáltatásra vonatkozó határozott idõtartamig, illetve a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges idõtartamig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kivételt képez a fenti határidõk alól, amennyiben a Bikemagnak törvényi kötelezettsége egyes adatok kezelése (lásd az alábbi 2.4.5 pont). Ebben az esetben a törvényes cél megvalósulásáig kezeli az adatokat.

2.1.4 Az adatkezelés jogcíme:

(a) az érintett elõzetes, önkéntes, határozott és megfelelõ tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása: a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban (lásd 2.1 pont), közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történõ (lásd 2.8 pont), valamint ügyfélszolgálattal történõ kommunikáció esetén (lásd 2.7 pont);

(b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelezõ rendelkezés alapján: így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi elõírások szerinti irat- és adatmegõrzés (lásd 2.7 pont és 2.4.5 pont), valamint a számlázással összefüggõ számviteli nyilvántartások esetén (lásd 2.2 pont),

(c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fûzõdõ jogát veszélyeztetõ kockázatokat kezelõ intézkedések mellett (lásd 2.4.5 pont).

2.2 Ellenérték fejében igénybe vehetõ Szolgáltatások

2.2.1 A Szolgáltatások megrendelése során kezelt adatok köre a 2.1 pontban meghatározott adatok, továbbá:

Bolt név, Település, Megye, Irányítószám, Utcanév és házszám, Telefonszám, E-mail cím, Cégnév, Adószám, Székhely / Település, Székhely / Utcanév és házszám, Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó mobiltelefon, Cégvezetõ neve, Cégvezetõ e-mail címe, Cégvezetõ mobiltelefon:

2.2.2 Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közremûködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

2.2.3 Az adatkezelés idõtartama: azon adatok tekintetében, amelyek a Szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon (számlákon) szerepelnek (a Felhasználó által megadott számlázás név, cím, továbbá a megrendelt Szolgáltatás), valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétõl számított 8 évig tárolandóak, amely adatkezelés kötelezõ.

2.2.4 Az adatkezelés jogcíme: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény által a számviteli bizonylatok és az azok alátámasztására szolgáló adatok megõrzésére elõírt szabályok.

2.4 Valamennyi Szolgáltatásra irányadó adatkezelési információk

2.4.1 A hirdetéseket a Bikemag tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésében személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Bikemag által történõ kezeléséhez.

A hirdetések tárolásának célja: statisztikák készítése, adatbázis tárolása és mûködtetése, Weblap mûködésének ellenõrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.

2.4.3 Az adatkezelés idõtartama: Amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén a Bikemag megszünteti az adat kezelését, kivéve az alábbi eseteket: amennyiben a Felhasználó igénybe veszi azon Szolgáltatásokat, amely nyújtásához az adott adatok a jelen Adatvédelmi szabályzat szerint kötelezõek, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követõen a cél megvalósulásáig.

2.4.4 Üzenetküldõ rendszerrel kapcsolatos adatkezelés: A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre a Bikemag által üzemeltetett üzenetküldõ rendszert alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldõ rendszeren történõ üzeneteik Bikemag által történõ rögzítéséhez, kezeléséhez és esetleges ellenõrzéséhez. A Bikemag a hirdetésekre történõ jelentkezést jogosult, de nem köteles ellenõrizni. Az adatkezelés célja a Felhasználók közötti kommunikáció ellenõrzése, visszaélések megakadályozása, a Felhasználói Szabályzat szerinti mûködés ellenõrzése, Szolgáltatás nyújtása. Az üzenetküldõ rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót, bármely csatolmányt.

Az adatkezelés idõtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb idõpontig, de legfeljebb az utolsó kommunikációtól számított 28 napig, illetve, amennyiben az korábbi, a feltöltött hirdetés Weblapról történõ törléséig, a hirdetés törlésének kezdeményezésétõl számított 15. napig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

2.4.5 Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés: A Bikemag a Felhasználóval szemben történõ igényérvényesítés, a Bikemag vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése céljából az érintett jogviszony megszûnésétõl számított 24 hónap idõtartam alatt 2.1, 2.2. és 2.3 pontokban meghatározott adatokat, a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Bikemag által üzemeltetett üzenetküldõ rendszeren keresztül történik, tárolja és megõrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Bikemag ügyvezetõje és az érdekérvényesítésben részt vevõ, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Adatvédelmi irányelv) 7. cikk f) pontja, amelynek értelmében személyes adat kezelhetõ abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelõ vagy az adatot megkapó harmadik fél, vagy felek jogszerû érdekének érvényesítéséhez szükséges, feltéve, hogy ezeknél az érdekeknél nem magasabb rendûek az érintettek személyes adatok kezelése vonatkozásában a magánélet tiszteletben tartásához való joguk. A Bikemag a jelen pont alapján kizárólag abban az esetben kezeli a 2.1.1 és a 2.3.1 pontban meghatározott személyes adatokat, amennyiben azok kezelése egy a Weblapon feladott hirdetés vagy igénybe vett szolgáltatás kapcsán a hirdetõ vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történõ igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelõs személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben a Bikemagnál arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzõi jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendõrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezetõ hirdetés) miatt. Végül hasonló eset az is, ha a Felhasználó a Bikemag eljárásával, szolgáltatásával kapcsolatosan kíván panasszal élni. Ezekben az esetekben a Bikemag annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetõségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetõk azzal kerülhetnék el a felelõsségre vonást, hogy egyszerûen töröltetik adataikat a Bikemag által.

2.2.5 Felhasználóként tudomásul veszem, hogy a Brand & Standard Capital Kft. (1135 Budapest, Petneházy utca 55.) adatkezelő által az https://apro.bikemag.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://SimplePay.hu/vasarlo-aff

2.5 Cookie technológia alkalmazása

2.5.1 A Cookie technológia leírása, a kezelt adatok köre: A Weblapon tett látogatás során, illetve az ott elérhetõ Szolgáltatások igénybevételekor, a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlõ végberendezésén, számítógépén. A cookie által a Felhasználó böngészõje egyedileg azonosíthatóvá válik. A Bikemag ezek alapján a Felhasználóknak a Weblap használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenõ felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngészõ egy meghatározott idõpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a böngészõ becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlõdik. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Bikemag haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszûnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

2.5.2 Az adatkezelés célja és módja: A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhetõ, információs társadalommal összefüggõ (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezõbb, érdeklõdésüknek megfelelõ tartalmak kialakítása és elérhetõvé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyûjtése, statisztikák készítése.

A cookie-k általi adatkezelés célja a felhasználói élmény testre szabása, így azok a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhetõ, információs társadalommal összefüggõ (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, továbbá a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezõbb, érdeklõdésüknek megfelelõ tartalmak kialakítása és elérhetõvé tétele érdekében, valamint azért kerülnek alkalmazásra, hogy az azonosítást követõ bejelentkezést követõen a Felhasználó a belépéshez kötött funkciókat használhassa. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá látogatottsági információk gyûjtése, statisztikák készítése. A Bikemag a Weblapról begyûjtött cookie-információk segítségével követni tudja az új és visszatérõ látogatók számát, statisztikákat tud készíteni a Weblapon érzékelt aktivitásról, a Felhasználók által felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat, továbbá lehetõsége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elõsegíthesse a Weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

A Weblap, illetve a Weblapon keresztül a Bikemag külsõ szolgáltatók (Google Analytics/Adwords Remarketing, DoubleClick) követõ kódokat használnak annak érdekében, hogy a Felhasználókat késõbb a Google Display hálózatába tartozó, és más weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érjék el. A külsõ szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett egy hirdetõ webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó számára, a külsõ szolgáltató partnereinek internetes webhelyein, így a Weblapon tett látogatása alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználó számára. A Weblap vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics funkciókat alkalmaz. A Weblap hirdetéseit külsõ szolgáltatók is megjeleníthetik internetes webhelyeiken. A Weblap és külsõ szolgáltatói saját cookie-kat és harmadik féltõl származó cookie-kat használnak együttesen a Felhasználók által tett korábbi látogatások alapján történõ tájékozódásra, a hirdetések optimalizálására és részükre történõ megjelenítésére.

A Weblapon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:

analítika, követés cookie

weboldalon keresztül követés, hirdetések személyre szabása

bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

2.5.3 Az adatkezelés jogcíme: A cookie-k által gyûjtött adatok kezelését a Bikemag az igénybevevõ önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weblap valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul: Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás.

A Felhasználó a böngészõjében képes törölni a sütit a saját számítógépérõl, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A sütiket jellemzõen a böngészõk Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngészõ alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngészõ biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. A Felhasználó a Google Analytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat hirdetéseit a Google fiókjába történõ belépésével tilthatja le, vagy szabhatja személyre.

Ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatkezelések

2.6.2 A kezelt adatok köre: Fogyasztónak minõsülõ személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelezõ, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:

a) panasz bejelentõjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;

b) panasz elõterjesztésének helye, ideje, módja;

c) panasz részletes leírása;

d) panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;

e) a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;

f) panaszos telefonszáma;

Amennyiben a panaszos szóbeli panaszt jelent be és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Bikemag általi kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzõkönyvben kerülnek rögzítésre.

2.6.3 Az adatkezelés célja: Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá a Felhasználó tájékoztatása a Bikemag érdemi válaszáról.

A Bikemag a fenti adatokon és célokon túl a Bikemaggal folytatott ügyfélszolgálati telefonos kommunikáció alkalmával a Felhasználó azonosításához és a telefonos kommunikáció során elhangzottak kivizsgálásához szükséges adatokat kezeli, a hangfelvétel rögzítésével. A hangfelvétel rögzítésének és az ügyfélszolgálatra érkezõ kommunikáció rögzítésének célja a Szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyok teljesítése figyelemmel kísérésének biztosítása, és a felek jogos érdekeinek bizonyításához szükséges tények rögzítése, igazolása, a felhasználói észrevételek, kérdések és panaszok az érintett számára történõ kezelése, megválaszolása, kivizsgálása.

2.7. Közvetlen üzletszerzési célra a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok:

2.7.1 Az adatkezelés feltétele: A Bikemag a Felhasználó adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja fel közvetlen üzletszerzési célra. A Felhasználók az adataik megadásával a hirdetés feladásakor, vagy felhasználói fiók létrehozásakor, vagy hirdetésre történõ jelentkezéskor a megfelelõ üres rubrika bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Bikemag a megadott elérhetõségeken, e-mailen, vagy automatizált hívórendszer/eszköz segítségével direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS stb.), hírlevelekkel felkeresse õket. A Bikemag fenntartja a jogot, hogy e megkeresésekben saját Szolgáltatásainak és tevékenységének bemutatásán túl vele szerzõdéses kapcsolatban álló reklámozók hirdetését is belefoglalja.

2.7.2 A kezelt adatok köre: Név, Email-cím, Telefonszám, Nem, Születési év

2.7.3 Az adatkezelés idõtartama: Az adatokat a Bikemag a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulás az Ügyfélszolgálat menüpont alatt bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetõség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá a Bikemagnak címzett és a Bikemag székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. A közvetlen üzletszerzési célból kezelt adatok körébe tartoznak még a felhasználási szokásokra vonatkozó, elõfizetõi hozzájárulással az Adatvédelmi szabályzat általános szabályai szerint kezelt szerinti adatok.

A Bikemag felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Bikemag által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegû tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

2.7.4 Az adatkezelés jogcíme: a Felhasználó hozzájárulása.

1. Adattovábbítások, az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre

A Bikemag a Felhasználók személyes adatait a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, elõzetesen meghatározott harmadik személyek részére továbbítja.

1. A Felhasználó (érintett) jogai a Bikemag adatkezelésével kapcsolatban

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy a Bikemag által kezelt személyes adatai kezelésérõl tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a Szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés létrejöttétõl és teljesítésétõl független adatkezeléseket megtiltani. Ilyen esetben is megõrzi azonban a Bikemag a személyes adatokat a fenti 2.4.5 pontban foglalt igényérvényesítési célból, az ott meghatározott 24 hónapos idõtartam végéig.

A Bikemag a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

az adatkezelés jogellenes;

a Felhasználó az adatok törlését kéri;

A Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszûnt;

azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelezõ adatkezeléssel érintett adatok körét. A Bikemag a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követõen is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az a Bikemag mint adatkezelõ jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy a Bikemag jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fûzõdõ joga meghaladná a Bikemag adatkezeléssel összefüggõ érdekét.

Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott idõre korlátozzák.

A jelen pont szerinti kérelmeket a Bikemag az Ügyfélszolgálati elérhetõségeken fogadja.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésrõl, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyérõl. A Bikemag köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthetõ formában írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó az adatkezelésrõl évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Bikemag jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét a Bikemag a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt elõírja. Amennyiben a Bikemag a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, a Bikemag írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Bikemag tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetõségérõl.

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

A Felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelezõ adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A Bikemag a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntésérõl a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a Bikemag a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Bikemag székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Amennyiben a Felhasználó kérelme a Bikemag által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Bikemag tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy a Bikemag határidõn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétõl, vagy az elmulasztott határidõ utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

A Bikemag fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a Bikemag honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weblap megfelelõ menüpontjában mindenkor elérhetõ.

Utolsó módosítás ideje: 2022. 06. 27.

Sütibeállítások

Listings to be compared

    There are no listings to compare.